Oppslagstavle for Fornebuporten 1

 • Husk sameiermøte og grillfest

  Publisert 28. aug. 2017

  Vi minner om sameiermøtet tirsdag kl.18. Vil du gi fullmakt til styreleder, kan du bruke vedlagte skjema og sende inn til Lettstyrt. Klikk gjerne på møteinnkallingen til høyre på denne siden og marker om du deltar eller ikke.
  Ellers håper vi på fint vær og godt fremmøte til grillfesten onsdag!
 • Vannlekasje i 13/15/17

  Publisert 24. aug. 2017

  Det er oppdaget en vannlekkasje i tiende etasje i 13/15/17, og det ligger litt vann utenfor heis i denne etasjen og det drypper litt inne i heisen. Vi vil få dette undersøkt og utbedret i løpet av morgendagen, Fredag 25 August.
 • All kontakt til styret må skje via kontaktskjema på vår hjemmeside.

  Publisert 07. aug. 2017

  Som et ledd i å forbedre kommunikasjonen i sameiet, tar vi nå i bruk et nytt kontaktskjema sameiere må benytte seg av ønsker de komme i kontakt med styret. Dette gjør det lettere for dere å nå rett person i styret, og gjør det enklere for oss å prioritere og behandle all innkommende kommunikasjon. Kontaktskjema finner du her:

  https://fp1.no/#/kontakt_styret


  In order to improve communication in the condominium, we have moved to a new contact form you must use in order to contact the board. This will make it easier for you to reach the correct person in the board, and makes it much simpler for us to handle all the incoming communication.
 • Innbrudd i boder i kveld - oppfordrer alle beboere å undersøke sin bod.

  Publisert 27. jul. 2017

  Det er dessverre oppdaget innbrudd i en rekke boder i sameiet i kveld. Alle beboere oppfordres derfor å undersøke om sin bod har blitt utsatt for dette, og anmelde eventuelle innbrudd til politiet på telefon 67 57 60 00.

  Igjen vil vi oppfordre til ikke å oppbevare noe av verdi i bodene og sette opp en ekstra lås. Vi anbefaler å kjøpe en FG-godkjent bøylelås som vanligvis brukes til sykkel for å sikre boden din.

  Videre er anmodningen fra styret og Asker og Bærum politidistrikt at alle slike hendelser må meldes til politiet. Dette gjøres både ovenfor ditt forsikringsselskap, men vel så viktig for at politiet skal kunne holde oversikt over hva som skjer, knytte dette til andre saker de jobber med, og for å identifisere tyvegods de kommer over.
 • Halvårsrapport fra styret

  Publisert 07. jul. 2017

  Kjære sameiere og beboere i Fornebuporten1!

  Her kommer en halvårs-rapport fra styret, inneholdende de viktigste sakene styret har jobbet med. Vi regner med litt lavere aktivitet nå i juli/august, - mange av oss i styret avvikler ferie fra vår vanlige jobber og er ikke like tilgjengelige.
  Vi ønsker alle en riktig god sommer!

  Brannen i JSV 3

  Brannen 9.april har berørt oss alle, og særlig har den satt problemstillingen rundt muligheter for beboervarsling på agendaen.

  5.juli ble glassene skiftet på balkongene som fikk skader etter brannen.
  Nye vinduer og terrassedør i leiligheten der brannen oppsto, settes inn i månedsskiftet august/september. Det gjenstår rensing av ventilasjonsanlegget i 12 leiligheter i nr 3. GK rør samordner denne operasjonen, og det er viktig at både eiere og beboere passer på at arbeiderne får tilgang når dato er bestemt. Nærmere informasjon om dette kommer etter sommerferien.

  Siden brannen er det foretatt fuktmålinger som viser at skadene er så store at også gulvene må pigges og underbetong tørkes. Utbedring er i gang i gjeldende leilighet. Arbeidet vil pågå utover høsten, mens sameiet for øvrig ikke vil bli berørt etter at gjenstående rensing av ventilasjonsanlegg er gjennomført og verandaglass er byttet.

  En list fra verandaen i den brannskadde leiligheten falt ned 22.06 og området ble midlertidig sikret av FPD. Denne sikringen ble derfor stående til arbeidet med å skifte verandaglass var gjennomført, og er nå fjernet.

  Støv og skitt på verandaer etter spyling og bygningsarbeider er per definisjon en sak mellom leilighetseierne og forsikringsselskapet. Styret har vært, og vil fortsatt være, behjelpelig i dialogen her.

  Politiet har etterforsket brannårsaken, men saken er dessverre henlagt på grunn av bevisets stilling.

  Kommunikasjon – Overgang til «Lettstyrt» og bruk av Facebook:
  Styret erkjenner at kommunikasjonen etter brannen i noen tilfeller ikke har vært tilstrekkelig, og vi beklager på det sterkeste de ulempene det har medført for enkelte beboere. Vi håper og tror at vår nye kommunikasjonsplattform, Lettstyrt, vil forbedre informasjonsflyten i sameiet – gitt at den enkelte passer på å melde inn beboerinformasjon. Vi håper det vil føre til en felles opplevelse av at Fornebuporten 1 er et godt sted å bo.

  På Facebook har det vært hevdet at styret har låst seg inn i leiligheter uten samtykke. Styret blir også kritisert for å sensurere innlegg på FB-siden, samt å gi manglende informasjon. Etter å ha vært i kontakt med de berørte, oppsummerer vi slik:
  • I forbindelse med rensingen av varmeanlegget i vinter måtte GK rør inn i samtlige leiligheter. Dette ble det informert om i detalj til alle eiere. Det ble produsert en master-nøkkel og i de tilfeller der eier ikke selv kunne være til stede, ble det gjort oppmerksom på at Securitas ville låse seg inn og følge GK rørs arbeid i hver leilighet. Dessverre ser det ut til at noen eiere ikke har informert sine leietakere, noe som naturlig nok skaper uro.
  • I forbindelse med brannen i påsken, oppsto det akutt behov for å ta seg inn i leiligheter som kunne være berørt av brannen, dette for å begrense skadeomfanget og sette i gang reparasjoner. Samme prosedyre som beskrevet over, ble iverksatt. Leietakere som ikke var blitt informert om at takstmann/forsikringsselskap måtte ha tilgang til boligen, opplevde dette som en ubehagelig situasjon, dette har styret stor forståelse for.
  • Masternøkkelen oppbevares i en safe hos forretningsfører, nettopp for slike krisetilfeller. Styret har ikke nøkkel og kan ikke låse seg inn i leilighetene utenom når masternøkkel kvitteres ut til et særskilt formål.
  • Manglende informasjon: Som tidligere forklart sender styret ut informasjon til eier. Vi har inntil nylig bare kunnet registrere én kontakt per leilighet. Det er derfor viktig at denne kontakten informerer videre til andre beboere i leiligheten. Vi vil ta opp manglende informasjon med de eierne som later til å ha forsømt sin informasjonsplikt overfor leietakerne. Samtidig vil styret også ta selvkritikk for at det i noen tilfeller har vært sen/manglende informasjon rundt arbeidet etter brannen. Det har vært mange parter involvert og mange spørsmål, derfor har ikke alle blitt så godt fulgt opp som de burde. Vi jobber stadig med å forbedre våre rutiner og setter pris på engasjement rundt dette.
  • Når det gjelder Facebook-gruppen for sameiet, har vi enn så lenge besluttet at vi beholder de retningslinjer som er satt for bruk av denne. Alle oppfordres til å gå igjennom disse retningslinjene på nytt, - og event. komme med konkrete innspill til Styret om hva som bør endres. Vi vil sette dette opp som punkt på første styremøte etter sommerferien.
  Parkering – kontroller/sanksjoner
  Styret har tatt opp manglende håndheving av parkeringsreglene med Fornebuporten Drift og Onepark.
  Når det gjelder parkering på sameiets gjesteparkering (utenfor garasjen) kontrollerer Onepark på dag og kveldstid. Nye retningslinjer og mulighet for andre kontrollrutiner vil bli gjennomgått i august.
  Skilting i rundkjøring ved sameiet: Skiltingen er endret til «innkjøring forbudt- kun av og pålessing». Onepark er ansvarlig for kontroller/sanksjoner.
  Gjesteparkering innendørs: Skilting og betalingsautomat er på plass og Onepark er ansvarflig for kontroller/sanksjoner.
  Vedlikeholdsfond

  Det er kommet en del spørsmål rundt denne saken.

  I budsjettforslaget fra det forrige styret sto følgende:

  Fellesutgifter regnskap 2016 Budsjett 2017
  4 818 000 5 433 758.

  I protokollen står også:
  10. Budsjettforslag 2017
  Styrets budsjettforslag ble kommentert og spørsmål ble besvart.
  Budsjettet som viser et overskudd på kr 901.869 ble fastsatt som rettledende for styret og forutsetter ingen økning i fellesutgiftene i 2017.


  Denne formuleringen kunne vært klarere, men slik nåværende styre og forretningsfører ser det, må den sees opp mot det vedtatte budsjettet. Både styret og forretningsfører mener protokolltilførselen viser at det ikke skulle være en økning UTOVER de budsjettmessige rammene. Som det fremgår av tallene her, er det altså vedtatt et budsjett som ligger ca 600 000 over fjorårets regnskap, og avsetningen til vedlikeholdsfond er innenfor disse rammene.
  Når det gjelder forvaltning av vedlikeholdsfondet, er dette en avsetning på Sameiets konto. Erfaringsmessig oppstår det etter noen år behov for vedlikehold utover det som kan regnes som vanlig drift. Flertallet i sameiermøtet stemte for å sette i gang sparing til et slikt fond allerede fra i år, i stedet for å vente og dermed risikere store, ekstraordinære innbetalinger på et senere tidspunkt. Dette er jo typisk et tema som vekker diskusjon i et sameie, og det er fullt mulig å ta denne diskusjonen opp igjen ved neste ordinære sameiermøte - f eks ved å fremme forslag om at man IKKE setter av midler til vedlikehold og heller går for ekstraordinære innbetalinger ved behov.
  Se gjerne her http://www.eiendomsadvokater.no/eierformer/finansiering-av-vedlikehold-i-eierseksjonssameier/:
  Finansiering av vedlikehold i eierseksjonssameier
  Ethvert sameie er pliktig til å sørge for vedlikehold. Vedlikeholdsplikten vil i hovedsak si at det utføres tiltak for å opprettholde en etablert standard på eiendommen.
  Sameiets vedlikehold kan finansieres enten ved et vedlikeholdsfond eller ved å ta utgiften når de kommer. Går sameiet for det siste alternativet, å ta utgiftene når de kommer, må pengene hentes fra sameierne.

  Solskjerming og levegger

  Etter diverse avklaringer vedr. hva som er lov i hht byggene vi har, - samt tilbudsinnhenting fra flere leverandører, har det nå gått ut tilbud om zip-screens til beboere som måtte ønske dette.

  Med hensyn til levegger på private takterrasser, tillates det uttrekkbare levegger. Max høyde på disse er 140 cm. Levegger i treverk kan ikke overstige 100 cm. Installasjoner på taket som er høyere enn dette, er ikke tillatt. Levegger og alt annet som befinner seg på takterrassene måmonteres og sikres på en forsvarlig måte. Det er eiers ansvar å sikre dette.
  Det er en forutsetning at zip screens og levegger er i henhold til spesifikasjonene på Lettstyrt.


  Sikkerhet

  I sameiermøtet i januar ble det flertall for å utsette et forslag om å utrede videosikring av sameiet. Styret mener en rekke hendelser siden den gang viser at det er behov for bedre sikring, både mot tyveri og hærverk som påfører sameiet mye arbeid og kostnader. Styret vil derfor bringe denne saken opp på nytt i ekstraordinært sameiermøte etter ferien. Innkalling kommer.


  Fra TV-pakke til nettleie i fellesutgiftene

  Styret har utredet tilbud om utvidet internett fremfor TV-pakke og mener det vil være til stor forbedring for beboerne. Nærmere informasjon om dette sendes ut særskilt og tas opp til behandling på det ekstraordinære sameiermøtet som er nevnt over.

  Hundelufting og forsøpling

  Plenen rundt bygget har skader flere steder. Ikke minst er det flekkete rundt lyktestolper, noe som trolig skyldes at hunder markerer på dem. Vennligst unngå å lufte hunden på fellesområdene. Vest for C-blokken er plenen skadet på et større område. Det er usikkert hva dette skyldes, én teori er at kjemikalier/vaskemidler kan ha ført til skaden. På samme område kommer det også stadig nye sigarettsneiper. Om det observeres at noen tømmer ut noe/kaster sneiper eller søppel fra verandaene, vennligst meld fra til styret umiddelbart. Fornebuporten Drift skal utbedre skaden, og vi håper plenen etter dette vil holde seg pen.

  Området mellom Oksenøyveien og sameiet

  Dette området er Statsbyggs eiendom. Entreprenøren som har leid området for brakkerigg etc skal sette området tilbake i «opprinnelig stand». Fornebuporten Drift har planert og sådd her og skal klippe ned ugress og sette i stand gjerdet mot Oksenøyveien.

  Sosiale tiltak
  Selv om antall som møtte var lavt i forhold til hvor mange som bor i sameiet vårt, opplevde vi at dugnaden var en suksess. Vi fordelte oss i grupper som raket, ryddet, plukket søppel og plantet, - plantekarene og de fine blomstene som ble plantet har trives veldig godt med alt regnet vi fikk i ukene etterpå. Kanskje var det sosiale/bli-kjent delen det aller beste med hele dugnaden.

  Dessverre måtte vi avlyse planlagt sommerfest i begynnelsen av juni grunnet veldig dårlig værmelding. Men – vi gir ikke opp, - vi prøver oss igjen onsdag 30. august, - så sett av datoen først som sist. Vi satser på samme opplegg som sist.
 • Eiere har ansvar for å informere

  Publisert 03. jul. 2017

  Det fremgår av Facebooksiden til sameiet at enkelte beboere mener styret i sameiet har tatt seg inn i leiligheter uten samtykke. Dette er påstander som styret tar svært alvorlig, og vi vil finne ut av hva som har skjedd. Vi har derfor tatt kontakt med de berørte partene direkte, for å avtale et møte. Styret kommuniserer primært med eierne, og vi minner om at det er eiers ansvar og plikt å informere sine leietakere. Dessverre ser vi at informasjon i enktelte tilfeller ikke har nådd ut til alle berørte parter. Som tidligere meldt, har vi derfor tatt i bruk et nytt verktøy, Lettstyrt, som gjør at vi kan nå ut til både eiere og leietakere på SMS og e-post ved behov. Slik vil vi lettere kunne informere alle involverte og håper å unngå uheldige episoder fremover.
 • Solavskjerming

  Publisert 30. jun. 2017

  Etter å ha vurdert flere tilbydere av Zip Screens, har styret konkludert med at Hilmar Hammarhei er leverandøren vi vil anbefale . Spørsmål og bestilling kan gjøres direkte per e-post til salgssjef Vidar Finsand (vidarfinsand@gmail.com) eller på tlf. 22298125 - 22298225.

  Prisen for størrelse 244x220 cm er kr 11.900, 86 x 220 cm kr 8900 (m.v.a. er inkludert), inklusive motor. For vindu på gavlvegg (f eks kjøkkenvindu) kan det monteres duk/screen på utsiden av vinduet som betjenes manuelt.

  Montering er inkludert i prisen, evt elektrikerarbeid kommer i tillegg. Leveringstid er 4-6 uker.

  https://www.hh.no/screen
 • Alle sameiere må melde inn leietagere til styret på nytt

  Publisert 28. jun. 2017

  For at styret skal kunne sende ut informasjon på e-post og SMS til beboere i sameiet, må alle sameiere sende inn informasjon om alle sine leietagere på nytt. Det styret trenger er informasjon om:

  - Navn, telefonnummer og e-post til alle leietagere
  - Hvilken leilighet det gjelder

  Dette sendes elektronisk til styret via følgende skjema:

  https://fp1.no/#/kontakt_styret


  Dette vil gjøre det mulig å holde beboere informert om hva som skjer i sameiet, samt sørge for at alle har nødvendig informasjon om husordensregler, vedtekter og annen informasjon om sameiet.

  Ved vedlikehold og andre situasjoner (som brannen tidligere i år) har styret da mulighet til å kontakte beboere direkte, og ikke bare sameiere som ikke nødvendigvis bor i sameiet.

  For ordens skyld vil vi påpeke at informasjon om leieforhold skal underrettes styret som bestemt i sameiets vedtekter.
 • Sommerfest

  Publisert 24. mai. 2017

  Sommerfest med grilling planlagt 7. juni utsettes grunnet veldig dårlig værmelding! Vi kommer tilbake med ny dato for 'Sen-sommer-fest'!