Oppslagstavle for Fornebuporten 1

 • Oppdatering på gulvvarmeanlegget

  Publisert 15. okt. 2021

  Info til eiere og beboere:

  Ekspertene ser stadig forbedring i vannkvaliteten på gulvvarmeanlegget og vi håper dere har merket forbedring på varmen i gulvene. Dersom dere fortsatt opplever kalde gulv må dere sjekke om termostaten virker og evt skifte batterier. Informasjon om hvordan dette gjøres finner dere på  lettstyrt/Praktisk Info  ,Nettadresse:  https://fp1.no/info_pages/1315

  God helg.

  Dear owners and tenants,

   

  The experts say that hey see improvements in the water circulating in the underfloor heating and we hope you have experienced improvement in the floor heating. If you still experience problems with the floor heating then you have to check the thermostat and evt change the batteries. Information and Instruction are in the  Lettstyrt /Praktisk Info in internet page: https://fp1.no/info_pages/1315

  Have a nice Weekend

   

  Med Vennlig hilsen/Regards from

   

  Trygve Hofland

  Styreleder Boligsameiet Fornebuporten 1

 • Oppdatering på forbedring av gulvvaarmeanlegget

  Publisert 02. okt. 2021

  Info til eiere og beboere:

  Håper dere har opplevd en forbedring  i gulvvarmen. Ekspertene sier vi må bruke noe ekstra tid (anslag 8-10 dager) på rensing og filtrering av vannet som strømmer igjennom anlegget før vi begynner med lufting i leilighetene. I første omgang anbefales det at vi lufter i noen av leilighetene i 9.etg. Dere det gjelder vil få informasjon fra Styret og det er viktig at dere melder tilbake om de foreslåtte tidspunktene passer evt lån av nøkler. Det er planlagt at luftingen vil foregå i rørleggernes arbeidstid. Vi vil komme tilbake med mer info når vi får ekspertenes videre råd. 

  Dear owners and tenants,

   

  Hope you have experienced an improvement in underfloor heating. The experts say we have to spend some extra time (approximately 8-10 days) on cleaning and filtering the water that flows through the system before we start with aeration in the apartments. In the first instance, it is recommended that we ventilate in some of the apartments on the 9th floor. Those of you in question will receive information from the Board and it is important that you report back on whether the proposed times are suitable for you (alternatively arrange for keys ) .It is planned that the aeration will take place during the plumbers' working hours. We will come back with more info when we get the experts' further advice. 

  Regards/Mvh     

  Trygve Hofland

  Styreleder Boligsameiet Fornebuporten 1

 • Vannet blir avstengt fredag 24.09

  Publisert 21. sep. 2021

  I forbindelse med jobben som gjøres på gulvvarmeanlegget om dagen, er det nødvendig å stenge av vannet mellom kl. 12:00 og 13:00 fredag 24.09. Vi beklager ulempen dette medfører.

  Water will be turned off on Friday 24.09

  In accordance with the job that is currently being done on the underfloor water heating, it is necessary to turn off the water between the hours of 12:00 and 13:00 on Friday 24.09. We apologize for the inconvenience.

 • Gulvvarmeanlegget

  Publisert 20. sep. 2021

  Kjære eiere og beboere,

  Gulvvarmeanlegget  blir nå utbedret.

  Etter analyse av Ingeniørfirma Multiconsult AS  ble det anbefalt å gjøre endringer nede i teknisk rom i sameiet. Det har vært problemer  med  korrosjon og dårlig vannkvalitet samt luft i anlegget. Dette har medført dårlig varme i mange leiligheter .  

  På Multiconsult AS sin anbefaling har vi nå delt vannvarmeanlegget i to seperate sløyfer, en til ventilasjonsanlegget og en egen sløyfe til gulvvarmeanlegget. Der er satt inn en del nytt teknisk utstyr som skal forbedre vannkvaliteten og hindre luft i gulvvarmeanlegget. For tiden jobbes det med rensing og forbedring av vannkvaliteten. Samtidig sjekkes det at det nye utstyret fungerer slik det skal og gir stabil drift. Fornebuporten Drift har fått beskjed om å skifte filtre annenhver dag og når Multiconsult AS og rørlegger GK Rør AS mener at vannkvaliteten er  bra nok vil de foreslå en plan for siste del av arbeidet som må gjøres, lufting av rørene i leilighetene. De vet ikke hvor mange leiligheter som trenger lufting og det er ikke bestemt hvordan arbeidet skal utføres. Dette vil vi komme tilbake med så snart vi har fått anbefalingen fra ekspertene. Vi regner med at vi kan sende ut informasjon om planen før utgangen av september.

  Hilsen  Trygve Hofland 

  Styreleder

   

  Dear owners and tenants,

  The underfloor heating system is now being repaired.

  After analysis by Engineering company  Multiconsult AS, it was recommended to make changes down in the technical room . There have been problems with corrosion and poor water quality as well as air in the pipes. This has resulted in poor heat in many apartments.

  On Multiconsult AS 'recommendation, we have now divided the water heating system into two separate loops, one for the ventilation system and a separate loop for the floor heating system. A number of new technical equipment has been installed to improve water quality and prevent air in the underfloor heating system. Work is currently being done to clean and improve water quality. At the same time, it is checked that the new equipment works as it should and provide stable operation. Fornebuporten Drift has been told to change the filters every other day and when Multiconsult AS and plumber GK Rør AS believe that the water quality is good enough, they will propose a plan for the last part of the work that must be done, aeration of the pipes in the apartments. They do not know how many apartments need aeration of the pipes and it is not decided how the work will be carried out. We will come back with this as soon as we have received the recommendation from the experts. We expect to be able to send out information about the plan before the end of September.

   

    Regards from

                                Trygve Hofland

                                Chairman of the Board

 • Vask av parkeringsanlegget

  Publisert 09. jul. 2021

  I forbindelse med vask av P-anlegget K1 og K2 ber vi alle bileiere parkere bilene sine i gjesteparkeringen innenfor port 1. i K1. Hvis det er fullt benyttes gjesteparkeringen utendørs på næringseiendommen i Oksenøyveien 8-10. Se kart nederst på siden

  Vi ber alle om å fjerne bokser, bildekk og gjenstander som er lagret på P-plassene.

   

  Vask av K1 utføres Tirsdag  20. juli. Fra 0800 til 1600

  Vask av K2 utføres Onsdag 21. Juli. Fra 0800 til 1600

  Takk for hjelpen!  

  FP Service AS

 • Aker Tech House

  Publisert 05. jul. 2021

  Aker Property Group ønsker å takke for tålmodigheten, og inviterer beboerne i sameiet på en kaffekopp eller to i Caffe Diemme Attitude I Oksenøyveien 10. Mer info i vedlegget.

  Short summary in English:

  Aker Property Group would like to thank you all for your patience with the construction of Aker Tech House, and want to thank all residents by inviting you over to Caffe Diemme Attitude for å cup of coffee or two. The loudest part of the construction is coming to an end, and they will have "vacation time" and focus on less noisy activities in week 28 to 30.

  By giving your name and address in the register at Caffe Diemme Attitude, you will receive a coupon which can be stamped twice.

 • Dyrehold

  Publisert 24. jun. 2021

  Da vi ser et økende antall dyr i sameiet, samt utfordringer rundt avføring innendørs, er det på tide med en påminnelse om sameiets regler rundt dette.

  I Husordensreglenes paragraf 6 finner vi dette:

  https://fornebuporten1.lettstyrt.no/info_pages/1240

  6. DYREHOLD 
  6.1. Dyrehold til sjenanse for andre beboere er ikke tillatt. 
  6.2. Det er båndtvang for dyr på sameiets arealer, både innendørs og utendørs. 
  6.3. Fjerning av avføring og rydding etter dyret er eiers ansvar.

  I tillegg har vi et eget oppslag inne på Praktisk info angående dyrehold. https://fornebuporten1.lettstyrt.no/info_pages/1293

  Det er for eksempel båndtvang på sameiets fellesarealer, både innendørs og utendørs. Dette for å tilrettelegge for de som har allergier, eller barn og voksne som føler seg utrygge rundt løse hunder.

  Vi ønsker å være et sameie som tilrettelegger for at beboere kan ha dyr, men vi må også ta hensyn til fellesskapet.

 • Utvidelse av Fornebu transformatorstasjon for innstallering av ny transformator og spole

  Publisert 11. mai. 2021

  Vi har fått varsel fra NVE om at det er blant annet gitt konsesjon til utvidelse av Fornebu transformatorstasjon for installering av ny transformator og spole.

  Dette er bygget på andre siden av oksenøyveien mot kilenkollen boligsameiet.

  Der vil det utvides med to bygg for transformator og spole med en samlet grunnflate på ca. 200 m2 og maksimal høyde på ca. 9 meter.

  Les alt om konsesjonen her:

  https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=7323&type=A-1

 • Siste sjanse til å bli kvitt rusk og rask for denne gang

  Publisert 07. mai. 2021

  Siste sjanse til å bli kvitt rusk og rask for denne gang. Det står fortsatt en kontainer mellom blokkene, men vil bli hentet i dag. Det står også en dunk for spesialavfall mellom blokkene mot FP2.

 • Infomøte i kveld om oppstart av privat detaljregulering for Fornebu Arena

  Publisert 29. apr. 2021

  Tid: 18:00 - 18:30, Digitalt

  Det vil bli avholdt et digitalt informasjonsmøte 29. april, kl. 18:00 der det vil bli gitt en nærmere orientering om prosjektet og planarbeidet, herunder videre medvirknings- prosess overfor nærmiljø og berørte. Påmelding kan skje til kontakt@telenorarena.no

  https://telenorarena.no/no/nyheter/kunngjoring-oppstart-av-privat-detaljregulering-for-fornebu