Oppslagstavle for Fornebuporten 1

 • Gulvvarme / Floor heating

  Publisert 26. nov. 2021

  Problemene med kalde gulv er løst.

  Problemer med kalde gulv oppsto sommer 2020 etter lynnedslag og skiftning av vann pumper, men det viste seg at årsaken også skyltes korrosjon i varmeveksler systemet. Partikler hadde strømmet rundt i anlegget og satt som propper i noen ventiler. GK har utført en meget stor endring/forbedring av hele systemet i august/september 2021 som har vært dekket av dem som en reklamasjon.

  Det har nå snart gått to uker siden det ble gått en runde med rørlegger fra GK i 14 leiligheter som de siste ukene hadde klaget på kalde gulv. I forkant av befaringen hadde det pågått 2-3 mnd med filtrering av vann og skiftning av filter 2 ganger pr uke. Partikler i vannet kan som nevnt ha forårsaket dårlig strømming av vann i rør og gjennom ventiler. I forkant av befaringen var også trykket satt opp noe siden dette nå var mulig med renere vann fritt for partikler. Dette var planlagt at ville hjelpe på strømmingen av vann.  Med GK sin temperaturmåler viste de aller fleste leiligheter ca 24-25 grader på gulv eller varmere.Noen veldig få leiligheter hadde noe lavere temperatur, hvilket skyldes at ventiler var skrudd igjen eller at termostat hadde gammelt batteri / eller ikke fungerte.

  Det er kaldere i luften ute for hver uke og ved værskifte vil man naturlig nok kjenne at temperaturen inne kan bli for varm eller for kald så fint om dere viser noen dagers tålmodighet. Hvis det fortsatt er problemer med kalde gulv så sjekk batteri i termostat. Ikke rør ventiler i rørskapet, men kontakt styret på vanlig måte via Lettstyrt om du fortsatt ikke får opp temperaturen til 24 -25 grader på gulvet.

  The problems with cold floors have been solved.

  Problems with cold floors arose in the summer of 2020 after lightning strikes and replacement of water pumps, but it turned out that the cause was also due to corrosion in the heat exchanger system. Particles had flowed around the system and set as plugs in some valves. GK has made a very large change / improvement of the entire system in August / September 2021 which has been covered by them as a complaint.

  It has now been almost two weeks since there was a round of plumbers from GK in 14 apartments who in recent weeks had complained about cold floors. Prior to the inspection, it had taken 2-3 months to filter the water and change the filter twice a week. Particles in the water may, as mentioned, have caused poor flow of water in pipes and through valves. Prior to the inspection, the pressure had also been set up somewhat since this was now possible with cleaner water free of particles. This was planned that would help in the flow of water. With GK's temperature gauge, most apartments showed about 24-25 degrees on the floor or warmer. Some very few apartments had a somewhat lower temperature, which is due to the valves being turned off or the thermostat having an old battery and / or not working.

  It is colder in the air outside every week and with the change of weather you will naturally feel that the temperature inside can be too hot or too cold so nice if you show a few days of patience. If there are still problems with cold floors then check the battery in the thermostat. Do not touch valves in the pipe cabinet, but contact the board in the usual way via Lettstyrt if you still do not get the temperature up to 24 -25 degrees on the floor.

 • Manglende lys rundt omkring i sameiet/ Missing lights around the condominium

  Publisert 25. nov. 2021

  I forbindelse med anbud på utbytte av defekte lys i sameiet, har det dessverre blitt oppdaget varmgang i flere kabler. Dette er brannfarlig, og vi har derfor slått av sikringene for å hindre brann. Avslått sikring gjelder K1 i 1-3-5.

  Det jobbes derfor med å få tilbud på en større oppgradering av både kabler og lysarmaturer, og vi beklager ulempen manglende lys gir våre beboere i hverdagen.

  *************************************************

  In connection with tenders for the replacement of defective lights in the condominium, hot running has unfortunately been discovered in several cables. This is a fire hazard, and we have therefore switched off the fuses to prevent fire. Turned off fuses applies to K1 in 1-3-5.

  We are therefore working to get an offer for a major upgrade of both cables and light fixtures, and we apologize for the inconvenience lack of light gives our residents in everyday life.

 • Test av sirener i brannvarslingsanlegget / Test of sirens in the fire alarm system

  Publisert 09. nov. 2021

  Det ble i forrige uke gjennomført service på brannvarslingsanlegget, og i den forbindelse må vi ta en klokketest/sirenetest i hele boligsameiet.

  Det vil foregå torsdag 11.11 i tidsrommet 12:00-13:00.

  Det vil altså ikke være nødvendig å gå ut til evakueringsplassen når alarmen går i dette tidsrommet, men det kan oppleves som ubehagelig å være inne mens det pågår, da alarmen er ganske høylytt.

  ----------------------------

  Last week, service was performed on the fire alarm system, and in conjunction with that, we need to do a test on the fire bells/sirens.

  This will happen on Thursday 11.11, between the hours of 12:00 and 13:00.

  It will not be necessary to go outside to the evacuation site when the alarm goes off in this timeframe, but it might be experiences as uncomfortable to be inside while this goes on, since the alarm is quite loud.

 • Teleplanbyen

  Publisert 20. okt. 2021

  Teleplan og Teleplanbyen ønsker å informere vårt sameie om at det 31 oktober fra klokken 13-16 blir arrangert et medvirkningsarrangement i Fornebuveien 35 forbindelse med pågående planprosess for Teleplanbyen. Se også deres hjemmeside, www.teleplanbyen.no

 • Container kommer mandag 25. oktober

  Publisert 19. okt. 2021

  Vi har bestilt container som kommer mandag 25. oktober. Dette er en finfin mulighet til å kvitte seg med rusk og rask som har samlet seg opp i boden.

  Veldig viktig at man ikke kaster skrot i sorte plastsekker eller spesialavfall som elektriske artikler, maling eller annet farlig avfall, dekk, impregnert treverk, glass, gips eller gulvbelegg.

  Mer info om hva som ikke kan kastes i en container her:

  https://www.norskgjenvinning.no/ressurser/regler-for-hva-som-kan-kastes-i-container/

  Vi må alle må ta ansvar for at disse reglene følges, konsekvensen vil være at styret ikke bestiller container flere ganger dersom dette ikke overholdes.

 • Oppdatering på gulvvarmeanlegget

  Publisert 15. okt. 2021

  Info til eiere og beboere:

  Ekspertene ser stadig forbedring i vannkvaliteten på gulvvarmeanlegget og vi håper dere har merket forbedring på varmen i gulvene. Dersom dere fortsatt opplever kalde gulv må dere sjekke om termostaten virker og evt skifte batterier. Informasjon om hvordan dette gjøres finner dere på  lettstyrt/Praktisk Info  ,Nettadresse:  https://fp1.no/info_pages/1315

  God helg.

  Dear owners and tenants,

   

  The experts say that hey see improvements in the water circulating in the underfloor heating and we hope you have experienced improvement in the floor heating. If you still experience problems with the floor heating then you have to check the thermostat and evt change the batteries. Information and Instruction are in the  Lettstyrt /Praktisk Info in internet page: https://fp1.no/info_pages/1315

  Have a nice Weekend

   

  Med Vennlig hilsen/Regards from

   

  Trygve Hofland

  Styreleder Boligsameiet Fornebuporten 1

 • Oppdatering på forbedring av gulvvaarmeanlegget

  Publisert 02. okt. 2021

  Info til eiere og beboere:

  Håper dere har opplevd en forbedring  i gulvvarmen. Ekspertene sier vi må bruke noe ekstra tid (anslag 8-10 dager) på rensing og filtrering av vannet som strømmer igjennom anlegget før vi begynner med lufting i leilighetene. I første omgang anbefales det at vi lufter i noen av leilighetene i 9.etg. Dere det gjelder vil få informasjon fra Styret og det er viktig at dere melder tilbake om de foreslåtte tidspunktene passer evt lån av nøkler. Det er planlagt at luftingen vil foregå i rørleggernes arbeidstid. Vi vil komme tilbake med mer info når vi får ekspertenes videre råd. 

  Dear owners and tenants,

   

  Hope you have experienced an improvement in underfloor heating. The experts say we have to spend some extra time (approximately 8-10 days) on cleaning and filtering the water that flows through the system before we start with aeration in the apartments. In the first instance, it is recommended that we ventilate in some of the apartments on the 9th floor. Those of you in question will receive information from the Board and it is important that you report back on whether the proposed times are suitable for you (alternatively arrange for keys ) .It is planned that the aeration will take place during the plumbers' working hours. We will come back with more info when we get the experts' further advice. 

  Regards/Mvh     

  Trygve Hofland

  Styreleder Boligsameiet Fornebuporten 1

 • Vannet blir avstengt fredag 24.09

  Publisert 21. sep. 2021

  I forbindelse med jobben som gjøres på gulvvarmeanlegget om dagen, er det nødvendig å stenge av vannet mellom kl. 12:00 og 13:00 fredag 24.09. Vi beklager ulempen dette medfører.

  Water will be turned off on Friday 24.09

  In accordance with the job that is currently being done on the underfloor water heating, it is necessary to turn off the water between the hours of 12:00 and 13:00 on Friday 24.09. We apologize for the inconvenience.

 • Gulvvarmeanlegget

  Publisert 20. sep. 2021

  Kjære eiere og beboere,

  Gulvvarmeanlegget  blir nå utbedret.

  Etter analyse av Ingeniørfirma Multiconsult AS  ble det anbefalt å gjøre endringer nede i teknisk rom i sameiet. Det har vært problemer  med  korrosjon og dårlig vannkvalitet samt luft i anlegget. Dette har medført dårlig varme i mange leiligheter .  

  På Multiconsult AS sin anbefaling har vi nå delt vannvarmeanlegget i to seperate sløyfer, en til ventilasjonsanlegget og en egen sløyfe til gulvvarmeanlegget. Der er satt inn en del nytt teknisk utstyr som skal forbedre vannkvaliteten og hindre luft i gulvvarmeanlegget. For tiden jobbes det med rensing og forbedring av vannkvaliteten. Samtidig sjekkes det at det nye utstyret fungerer slik det skal og gir stabil drift. Fornebuporten Drift har fått beskjed om å skifte filtre annenhver dag og når Multiconsult AS og rørlegger GK Rør AS mener at vannkvaliteten er  bra nok vil de foreslå en plan for siste del av arbeidet som må gjøres, lufting av rørene i leilighetene. De vet ikke hvor mange leiligheter som trenger lufting og det er ikke bestemt hvordan arbeidet skal utføres. Dette vil vi komme tilbake med så snart vi har fått anbefalingen fra ekspertene. Vi regner med at vi kan sende ut informasjon om planen før utgangen av september.

  Hilsen  Trygve Hofland 

  Styreleder

   

  Dear owners and tenants,

  The underfloor heating system is now being repaired.

  After analysis by Engineering company  Multiconsult AS, it was recommended to make changes down in the technical room . There have been problems with corrosion and poor water quality as well as air in the pipes. This has resulted in poor heat in many apartments.

  On Multiconsult AS 'recommendation, we have now divided the water heating system into two separate loops, one for the ventilation system and a separate loop for the floor heating system. A number of new technical equipment has been installed to improve water quality and prevent air in the underfloor heating system. Work is currently being done to clean and improve water quality. At the same time, it is checked that the new equipment works as it should and provide stable operation. Fornebuporten Drift has been told to change the filters every other day and when Multiconsult AS and plumber GK Rør AS believe that the water quality is good enough, they will propose a plan for the last part of the work that must be done, aeration of the pipes in the apartments. They do not know how many apartments need aeration of the pipes and it is not decided how the work will be carried out. We will come back with this as soon as we have received the recommendation from the experts. We expect to be able to send out information about the plan before the end of September.

   

    Regards from

                                Trygve Hofland

                                Chairman of the Board

 • Vask av parkeringsanlegget

  Publisert 09. jul. 2021

  I forbindelse med vask av P-anlegget K1 og K2 ber vi alle bileiere parkere bilene sine i gjesteparkeringen innenfor port 1. i K1. Hvis det er fullt benyttes gjesteparkeringen utendørs på næringseiendommen i Oksenøyveien 8-10. Se kart nederst på siden

  Vi ber alle om å fjerne bokser, bildekk og gjenstander som er lagret på P-plassene.

   

  Vask av K1 utføres Tirsdag  20. juli. Fra 0800 til 1600

  Vask av K2 utføres Onsdag 21. Juli. Fra 0800 til 1600

  Takk for hjelpen!  

  FP Service AS